Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

 1. Onder “itenium” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: “itenium BVBA”, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Linde 11 en met ondernemingsnummer BE0687800967 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel.
 2. Onder “klant” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: persoon die, in verband met het leveren van diensten door een contract verbonden wordt met itenium.
 3. Onder “partijen” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: itenium en de klant.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen van en overeenkomsten met itenium ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het ondertekenen “voor akkoord” van de orderbevestiging, bestelbon of bevestiging per e-mail van de tarieven, bevestigt de klant kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van itenium. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de klant impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 2. In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen.
 3. De eventuele nietigheid van een bepaald deel van de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige deel geldt dan als overeengekomen wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij wat partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid gekend zouden hebben.

3. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN ORDERBEVESTIGING

 1. Alle aanbiedingen en offertes van itenium zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot dertig (30) kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
 2. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. Itenium is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen de offerte termijn wordt bevestigd. Bij mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever is het aan itenium of aan de aanvaarding gehoor wordt gegeven.
 3. Indien itenium met de klant een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is itenium niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Itenium mag prijsstijgingen doorberekenen, indien itenium kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en de uitvoering van het project significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
 4. Bepaalde prijzen en/of de totaalprijs van offertes kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen of veranderingen in prijsmodellen van toeleveranciers (van bijvoorbeeld diensten, grondstoffen, licenties, ..). Indien deze situatie zich voordoet is itenium gemachtigd om af te wijken van de offerte en deze prijsstijgingen door te rekenen aan de klant.
 5. Bepaalde prijzen en/of de totaalprijs van offertes kunnen onderhevig zijn aan de mate van het verbruik(bijvoorbeeld in resources, volumes, aantallen, eenheden, Hard Disk space, CPU kracht, RAM geheugen, aantal requests die worden verstuurd, aantal connecties, ..). Desgevallend is itenium gemachtigd om af te wijken van de offerte en eventuele prijsstijgingen door te rekenen aan de klant.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.
 7. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang itenium haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 125 EUR.

4 BETALINGSMODALITEITEN

 1. De facturen van itenium zijn steeds betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij er op de factuur een andere betalingstermijn is voorzien, zonder disconto of korting.
 2. Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 3. Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, onverminderd het recht van itenium een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade.
 4. Itenium behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 5. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan itenium schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

5 KLACHTEN

 1. Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, schriftelijk en binnen 14 kalenderdagen nadat de dienst door itenium gepresteerd is, worden ingediend bij itenium.
 2. Indien de voorwaarden vermeld in artikel 3.1 niet volledig worden nageleefd wordt de klant geacht het gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
 3. Itenium is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien de klant aan al zijn contractuele verplichtingen tegenover itenium, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. De klant zal zijn verplichtingen niet opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
 4. Indien de klachten van de klant, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal itenium na overleg met de klant zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw verrichten van een dienst van dezelfde soort dan wel het toepassen van een redelijke prijsreductie. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de klant is slechts mogelijk met medewerking van itenium.
 5. Indien de klachten van de klant, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn opnieuw verrichten van een dienst niet mogelijk is, zal itenium slechts de (aan)betaling voor de te verrichten dienst, voor zover daarvan in het onderhavige geval sprake is, aan de klant terugbetalen. De overeenkomst tussen partijen zal dan (geheel of gedeeltelijk, voor zover betrekking hebbende op de terugbetaalde bestelling) zijn ontbonden. Behoudens opzet of grove nalatigheid is itenium niet aansprakelijk voor welke schade of welke verplichting dan ook, die voor de klant en/of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herverrichten van een dienst niet mogelijk is.

6. TARIEVEN

 1. De diensten zullen verstrekt worden tegen de in het contract vastgestelde prijzen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Tenzij anders bepaald in het contract, zullen alle overeengekomen prijzen jaarlijks worden aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Deze verhoging mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Itenium verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van itenium zijn middelenverbintenissen. Itenium is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
 2. Itenium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Itenium zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van itenium of een aangestelde/uitvoerder.
 3. De aansprakelijkheid van itenium met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van itenium. De totale aansprakelijkheid van itenium, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan itenium werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft itenium het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt itenium geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.
 6. De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

8. OVERMACHT

 1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen zoals de onbeschikbaarheid van de cloud oplossing waarover itenium geen controle heeft, bevrijden itenium, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
 2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door itenium tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. WIJZIGING

 1. Itenium behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

10. RECHTSBEVOEGDHEID

 1. In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Brussel bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken.